Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 23 + 24 xuất bản ngày 30-07-2014: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi điểm b khoản 8 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (trang 04)
18-07-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 2 tại Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 8/8/2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. (trang 05)
24-07-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Điều chỉnh một số nội dung Quy trình Vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu, tỉnh Nghệ An. (từ trang 06 đến trang 07)
28-07-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (từ trang 08 đến trang 15)
28-07-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 16 đến trang 24)
19-05-2014 Quyết định số 2133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Nghệ An. (từ trang 25 đến trang 33)
21-05-2014 Quyết định số 2192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. (từ trang 34 đến trang 38)
23-05-2014 Quyết định số 2238/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An. (từ trang 39 đến trang 45)
11-06-2014 Quyết định số 2584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức giá dịch vụ tối đa đối với nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 46 đến trang 47)
25-06-2014 Quyết định số 2910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Đề cương lập Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sắn trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 48 đến trang 54)
26-06-2014 Quyết định số 2945/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, có tính đến 2030. (từ trang 55 đến trang 60)
09-07-2014 Quyết định số 3188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 71)
18-07-2014 Quyết định số 3334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 72 đến trang 81)
21-07-2014 Quyết định số 3373/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Tập trung thu hút đầu tư có hiệu quả vào tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. (từ trang 82 đến trang 96)
30-06-2014 Quyết định số 2989/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 97)
03-07-2014 Quyết định số 3066/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức. (trang 98)
50,928,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner