Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 31 + 32 xuất bản ngày 24-09-2014: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-08-2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Nghệ An. (từ trang 04 đến trang 15)
09-09-2014 Quyết định số 55/2014QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức lại, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An. (từ trang 16 đến trang 17)
09-09-2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 18 đến trang 22)
12-09-2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét, tặng danh hiệu “Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn giỏi” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 23 đến trang 27)
16-09-2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Khoản 3, Điều 6, Quy định quản lý hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND tỉnh Nghệ An). (từ trang 28 đến trang 29)
17-09-2014 Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý, vận hành và khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 30 đến trang 36)
18-09-2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An. (từ trang 37 đến trang 43)
11-09-2014 Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý hộp thư tập trung tại chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (từ trang 44 đến trang 46)
26-08-2014 Quyết định số 4115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020. (từ trang 47 đến trang 66)
28-08-2014 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 67 đến trang 70)
29-08-2014 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 tỉnh Nghệ An. (từ trang 71 đến trang 79)
29-08-2014 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Nghệ An. (từ trang 80 đến trang 93)
08-09-2014 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015. (từ trang 94 đến trang 98)
12-09-2014 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. (từ trang 99 đến trang 105)
05-09-2014 Quyết định số 4299/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 106)
06-09-2014 Quyết định số 4338/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 107)
49,892,370 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner