Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 01-02-2015: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 16)
14-01-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 23)
20-01-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 37)
21-01-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đầu mối, chủ trì cơ chế phân công, phối hợp và điều kiện đảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên đại bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 38 đến trang 43)
31-12-2014 Quyết định số 7560/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Tân Kỳ đến năm 2020. (từ trang 44 đến trang 70)
08-01-2015 Quyết định số 57/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Nghệ An. (từ trang 71 đến trang 78)
12-01-2015 Quyết định số 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020. (từ trang 79 đến trang 95)
08-01-2015 Quyết định số 63/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 96)
15-01-2015 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 97)
20-01-2015 Quyết định số 246/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 98)
22-01-2015 Quyết định số 299/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 99)
50,927,973 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner