Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 05 + 06 xuất bản ngày 14-01-2016: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Nghị quyết số 181/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. (từ trang 03 đến trang 05)
18-12-2015 Nghị quyết số 182/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 06)
18-12-2015 Nghị quyết số 183/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 07)
18-12-2015 Nghị quyết số 184/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 08)
18-12-2015 Nghị quyết số 185/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 09)
18-12-2015 Nghị quyết số 186/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 10)
18-12-2015 Nghị quyết số 187/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiễm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 11)
18-12-2015 Nghị quyết số 188/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 12)
18-12-2015 Nghị quyết số 189/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 13)
20-12-2015 Nghị quyết số 190/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ năm 2016. (từ trang 14 đến trang 21)
20-12-2015 Nghị quyết số 191/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. (từ trang 22 đến trang 47)
20-12-2015 Nghị quyết số 192/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 48 đến trang 52)
20-12-2015 Nghị quyết số 193/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016. (từ trang 53 đến trang 73)
20-12-2015 Nghị quyết số 194/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2016. (từ trang 74 đến trang 119)
49,888,215 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner