Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 24-02-2016: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-01-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 17)
15-01-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, chế độ quản lý phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 18 đến trang 20)
18-01-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 87/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 21 đến trang 22)
18-01-2016 Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. (từ trang 23 đến trang 24)
22-01-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Chi cục Thủy lợi trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão và Chi cục Thủy lợi. (từ trang 25 đến trang 30)
22-01-2016 Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 40)
02-02-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 41 đến trang 64)
03-02-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ của Chi cục quản lý thị trường tỉnh Nghệ An. (từ trang 65 đến trang 71)
03-02-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An. (từ trang 72 đến trang 81)
05-02-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên; người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại các Trung tâm có chức năng cai nghiện và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 82 đến trang 88)
16-02-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các di tích lịch sử- văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn Nghệ An. (từ trang 89 đến trang 94)
25-01-2016 Chỉ thị số 03/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ thực vật năm 2016. (từ trang 95 đến trang 96)
27-01-2016 Chỉ thị số 4/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 97 đến trang 100)
04-02-2016 Chỉ thị số 05/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIVvà bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 101 đến trang 103)
49,888,310 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner