Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 04-05-2016: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-03-2016 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 04)
07-04-2016 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 05 đến trang 24)
14-04-2016 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về công chức chuyên trách Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 25 đến trang 31)
21-04-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nội dung, mức hỗ trợ và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 44)
22-04-2016 Quyết định số 1756/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025. (từ trang 45 đến trang 53)
26-04-2016 Quyết định số 1817/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020. (từ trang 54 đến trang 61)
04-05-2016 Quyết định số 1928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt diều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Chương đến năm 2020. (từ trang 62 đến trang 82)
15-03-2016 Chỉ thị số 7/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung chỉ đạo triển khai, quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 83 đến trang 85)
20-04-2016 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 86 đến trang 88)
22-04-2016 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 89 đến trang 91)
27-04-2016 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 92 đến trang 95)
29-04-2016 Thông báo số 244/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2016. (từ trang 96 đến trang 101)
08-04-2016 Quyết định số 1555/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 102)
20-04-2016 Quyết định số 1703/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 103)
49,888,499 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner