Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 24-07-2016: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Nghệ An. (từ trang 05 đến trang 12)
21-07-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 13 đến trang 27)
29-06-2016 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 28)
29-06-2016 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 29)
29-06-2016 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 30)
29-06-2016 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 31)
29-06-2016 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 32 đến trang 33)
29-06-2016 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 34)
29-06-2016 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 35)
29-06-2016 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 36 đến trang 37)
29-06-2016 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 38 đến trang 39)
29-06-2016 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 40 đến trang 42)
29-06-2016 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 43 đến trang 44)
04-07-2016 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. (từ trang 45 đến trang 48)
08-07-2016 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn danh sách ủy viên các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 49 đến trang 50)
01-07-2016 Quyết định số 3171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 35/NQ - CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về Hỗ trợ và Phát triển doanhnghiệp đến năm 2020. (từ trang 51 đến trang 60)
04-07-2016 Quyết định số 3194/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Nghệ An. (từ trang 61 đến trang 68)
14-07-2016 Quyết định số 3407/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả xóa bỏ địa bàn phức tạp về ma túy ở Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. (từ trang 69 đến trang 88)
29-06-2016 Quyết định số 3071/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 89)
29-06-2016 Quyết định số 3076/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 90)
29-06-2016 Quyết định số 3077/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 91)
11-07-2016 Quyết định số 3349/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 92)
11-07-2016 Quyết định số 3350/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 93)
11-07-2016 Quyết định số 3351/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 94)
11-07-2016 Quyết định số 3352/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 95)
11-07-2016 Quyết định số 3366/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 96)
13-07-2016 Quyết định số 3376/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (trang 97)
15-07-2016 Quyết định số 3442/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 98)
15-07-2016 Quyết định số 3443/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức. (trang 99)
49,910,185 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner