Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 03-10-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-09-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 09)
21-09-2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp, cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản quy phạm pháp luật trên hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 10 đến trang 14)
29-09-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 15 đến trang 21)
30-09-2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An. (từ trang 22 đến trang 31)
30-09-2016 Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 32 đến trang 56)
01-09-2016 Chỉ thị số 13/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. (từ trang 57 đến trang 59)
13-09-2016 Chỉ thị số 14/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017. (từ trang 60 đến trang 66)
17-09-2016 Quyết định số 4672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Lưu đến năm 2020. (từ trang 67 đến trang 91)
20-09-2016 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. (từ trang 92 đến trang 95)
23-09-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự An toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới. (từ trang 96 đến trang 99)
49,910,074 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner