Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 15 + 16 xuất bản ngày 20-03-2017: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-02-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 24)
25-02-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý,sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu C,Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. (từ trang 25 đến trang 27)
25-02-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý,sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B,Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. (từ trang 28 đến trang 30)
03-03-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 36)
07-03-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 và Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An. (trang 37)
09-03-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. (từ trang 38 đến trang 39)
16-03-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 40 đến trang 47)
03-03-2017 Quyết định số 789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 48 đến trang 55)
13-03-2017 Quyết định số 912/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viettel Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. (từ trang 56 đến trang 71)
20-03-2017 Quyết định số 1046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An năm 2017. (từ trang 72 đến trang 84)
20-03-2017 Quyết định số 1065/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Nghệ An. (từ trang 85 đến trang 94)
21-01-2017 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thu Ngân sách nhà nước, thu Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 95 đến trang 99)
49,888,679 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner