Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 10-08-2017: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2017 Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. (từ trang 04 đến trang 14)
13-07-2017 Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 15 đến trang 17)
13-07-2017 Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 18 đến trang 19)
13-07-2017 Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi từ ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 20 đến trang 23)
13-07-2017 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 24 đến trang 26)
13-07-2017 Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 27 đến trang 28)
13-07-2017 Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 29 đến trang 32)
13-07-2017 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An. (từ trang 33 đến trang 38)
13-07-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. (từ trang 39 đến trang 76)
13-07-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung điều 5 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020. (từ trang 77 đến trang 78)
13-07-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An. (từ trang 79 đến trang 80)
13-07-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 81 đến trang 84)
11-07-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (trang 85)
11-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Văn hóa–Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (trang 86)
11-07-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (trang 87)
11-07-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Trưởng Ban Văn hóa–Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (trang 88)
11-07-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 89)
13-07-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31 tháng 12 năm 2016 trở về trước. (từ trang 90 đến trang 110)
13-07-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai. (từ trang 111 đến trang 118)
13-07-2017 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 119 đến trang 125)
13-07-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 126 đến trang 129)
13-07-2017 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát việc quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 130 đến trang 131)
49,910,082 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner