Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 10-01-2019: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. (từ trang 05 đến trang 16)
12-12-2018 Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 17 đến trang 27)
12-12-2018 Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 28 đến trang 30)
12-12-2018 Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 31 đến trang 33)
12-12-2018 Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 34 đến trang 36)
12-12-2018 Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2020. (từ trang 37 đến trang 39)
12-12-2018 Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Nghệ An đối với công tác cai nghiện ma túy và người không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc. (từ trang 40 đến trang 42)
12-12-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 43 đến trang 44)
12-12-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 46)
12-12-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động tại Khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 47 đến trang 54)
10-12-2018 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 55)
10-12-2018 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 56)
10-12-2018 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 57)
12-12-2018 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bầu. (từ trang 58 đến trang 62)
12-12-2018 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (trang 63)
12-12-2018 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021. (trang 64)
12-12-2018 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Nghệ An. (từ trang 65 đến trang 69)
12-12-2018 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017. (từ trang 70 đến trang 76)
12-12-2018 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. (từ trang 77 đến trang 99)
12-12-2018 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An). (từ trang 100 đến trang 102)
12-12-2018 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2019. (từ trang 103 đến trang 104)
12-12-2018 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2019. (từ trang 105 đến trang 106)
12-12-2018 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 107 đến trang 128)
12-12-2018 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 129 đến trang 140)
12-12-2018 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp (thứ 6 và thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII). (từ trang 141 đến trang 142)
12-12-2018 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 143 đến trang 150)
12-12-2018 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019. (từ trang 151 đến trang 153)
12-12-2018 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018”. (từ trang 154 đến trang 155)
49,867,308 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner