Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 01-06-2020: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-04-2020 Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 03 đến trang 11)
14-05-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 12 đến trang 42)
18-05-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 43 đến trang 44)
27-05-2020 Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức chi bồi dưỡng và quy trình thực hiện mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (từ trang 45 đến trang 51)
04-05-2020 Quyết định số 1367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông đường thuỷ nội địa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. (từ trang 52 đến trang 55)
11-05-2020 Quyết định số 1445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Nghệ An. (từ trang 56 đến trang 59)
21-05-2020 Quyết định số 1562/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An. (từ trang 60 đến trang 65)
23-04-2020 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An. (từ trang 66 đến trang 71)
30-04-2020 Thông báo số 231/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 năm 2020. (từ trang 72 đến trang 77)
28-05-2020 Thông báo số 281/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2020. (từ trang 78 đến trang 84)
51,006,901 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner