Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
CTUBND
Văn phòng UBND tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 10-2008: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-10-2008 Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo. 
14-10-2008 Quyết định số 4504/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An. 
10-10-2008 Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 
08-10-2008 Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
08-10-2008 Chỉ thị số 23/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10/2008. 
07-10-2008 Thông báo số 318/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 06 tháng 10 năm 2008. 
02-10-2008 Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức. 
29-09-2008 Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điểm của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 22/11/2007 của UBND tỉnh về việc quy định một số chế độ bồi dưỡng cho Hội đồng tiếp công dân UBND tỉnh và UBND cấp huyện. 
29-09-2008 Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Nghệ An. 
26-09-2008 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ để thay thế, huỷ bỏ xe Công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-09-2008 Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
26-09-2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Nghệ An. 
26-09-2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhà nước tỉnh Nghệ An trong công tác Cải cách hành chính. 
26-09-2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An Giai đoạn đến năm 2020. 
26-09-2008 Thông báo số 308/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2008. 
25-09-2008 Quyết định số 4183/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-09-2008 Quyết định số 4166/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm cán bộ. 
24-09-2008 Quyết định số 4155/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh triển khai Luật thuế Thu nhập cá nhân. 
11-09-2008 Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2009 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
10-09-2008 Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
49,888,711 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner